practice space pizzicato.hr

Click here for English practice space

Svakodnevno vježbanje nije jednostavno. Potrebna je velika disciplina, snaga volje, motivacija kako bi ono bilo uspješno. No, i prostor za vježbanje je vrlo bitan za cjelokupan kvalitetan i ugodan proces. Evo 6 ideja kako taj svoj prostor možemo kvalitetno organizirati i time si olakšati učenje.

1. Dovoljno mjesta

Za početak, važno je da imamo dovoljno prostora za smjestiti sve što nam je potrebno za vježbanje – stalak za note, instrument, stolac ako vježbamo sjedeći.

Stajanje i držanje violine (baš kao i mnogih drugih instrumenata) zahtijeva određeni prostor, a tome svakako ne smijemo zaboraviti dodati i dovoljno dodatnog prostora za kretanje pri sviranju. Pri tome ne razmišljajte samo o nužnim pokretima za proizvodnju tona, nego o slobodnom kretanju tijekom inspiriranoga muziciranja. Osigurajte dovoljno prostora kako niti u najvećim glazbenim zanosima instrument ne bi bio oštećen – lomljenje gudala češće je nego što mislimo!

Ako imate mjesta na zidu, ukrasite ga nekim motivirajućim posterom ili lijepom slikom.

2. Uredno

Održavajte svoj prostor za vježbanje urednim kako vas razbacane note ili nepospremljeni instrument ne bi demotivirali od vježbanja ili dekoncentrirali.

Nakon svakog vježbanja, najprije očistite instrument i pažljivo ga pospremite u njegovu kutiju.

Pazite da na stalku ne ostavite previše nota jer se takav stalak lako sruši i može prouzročiti popriličnu štetu – poderane note, izgreban namještaj, slomljeni instrumenti… Note složite u ladicu/ormarić u kojem ćete uvijek znati da ih možete naći. Ako imate policu na kojoj držite note, ovakvi organizatori puno pomažu!

Pri redovnom kućnom pospremanju ne zaboravite očistiti prašinu sa stalka!

Barem jednom tijekom školske godine, a obavezno na njenom kraju presložite sve note koje imate u ormariću. Note koje više nećete koristiti pohranite na neko drugo mjesto kako bi vam nove i aktualne note bile lakše dostupne. Kutije ili fascikli uvijek dobro dođu za dobru organizaciju.

3. Svjetlo

Pravilno osvjetljenje nota je izuzetno važno, ne samo kako biste sačuvali dobar vid, nego i za brzinu i točnost čitanja nota stoga osigurajte tijekom dana dovoljnu količinu dnevnoga svjetla, a po mraku adekvatnu umjetnu rasvjetu, indirektnu i direktnu. Ukoliko je stalak u nedovoljno osvijetljenom dijelu, mogu pomoći ovakve lagane i fleksibilne lampice za stalak.

bad practice space pizzicato.hr
bad practice space pizzicato.hr

4. Mir

Prije početka vježbanja ugasite elektroničke uređaje koji vas mogu ometati.

Ako vježbate pored prozora koji je okrenut na bučniji dio ulice, zatvorite ga dok vježbate. U toplijem dijelu godine, ako nemate klimatizacijski uređaj, svakako temeljito prozračujte u pauzama vježbanja.

Kućni ljubimci znaju imati jako slatke reakcije na sviranje, ali ipak je bolje ostaviti ih van prostora u kojem vježbamo kako bismo zadržali dobru koncentraciju. Ponudite im za zabavu ovu igračkicu na kojoj su čak i svirane neke popularne obrade skladbi!

5. Stalak

Postoji više vrsta stalaka za note koji se razlikuju svojom funkcionalnošću, stabilnošću, čvrstoćom i cijenom.

Većina glazbenika se za početak odlučuje za rasklopivu varijantu, ima ih raznim bojama – žuti, rozi, plavi, crni… Važno je pravilno ih složiti, evo kratka video uputa o tome. Oni su lagani, ne zauzimaju puno prostotra, lako su prenosivi, a cijenom su vrlo prihvatljivi.

Neki ipak vole malo robusnije stalke koji su puno stabilniji i čvršći. S njih note ne padaju tako lako, trajniji su jer se ne sklapaju i prenose, no cijena im je nešto viša od onih sklopivih.

Glavna funkcija stalka je držati note mirnima u razini očiju ili nešto malo niže, stoga prema tome i birajte svoj stalak. Tu osnovnu funkciju zadovoljava svaki ispravan stalak, a sve ostalo su dodatci prema ukusu i potrebama. Nešto viši svirači obično imaju problem s visinom stalka jer se niti jedan stalak ne može izvući iznad točke ravnoteže kako se ne bi prevrtao, ali tome se može doskočiti tako da se stalak podigne na stolac ili sl.

6. Note, olovka, metronom, pribor

Već smo spomenuli kako je važno note držati uredno složene. One note koje koristimo, ponekad moramo označavati i upisivati razne bilješke u njih. Zbog toga nam pri ruci uvijek treba biti dobra obična olovka s gumicom, najbolje ju je držati na stalku (ova je s magnetom za stalak!) ili u blizini stalka. Za neke uočljivije bilješke mogu nam poslužiti bojice ili razne naljepnice.

Drevna izreka kaže kako je metronom najbolji glazbenikov prijatelj. Danas postoji bezbroj aplikacija za mobitel koje možemo instalirati pa pri vježbanju možemo mobitel staviti na stalak. No, ništa ne može zamijeniti dobri, stari, pravi metronom. Neka vam bude uvijek u blizini stalka za neote, a ukoliko je manjih dimenzija, pri vježbanju ga možete staviti i na stalak za note.  

Mnogi glazbenici pri vježbanju koriste neka didaktička pomagala – držače za gudalo, štipaljke, pješčani sat… Nakon upotrebe, pospremite ih u neku praktičnu košaricu.

Jedna od iznimno bitnih stvari za učinkovito vježbanje je i planiranje vježbanja i praćenje napretka. U Dnevniku vježbanja to možete jednostavno imati sve na jednom mjestu, unaprijedite svoje vježbanje već danas!!

Daily practicing is not easy. It takes great discipline, willpower, and motivation to make it successful. But practice space is also very important to make the whole process comfortable and get the results. Here are 6 ideas on how we can organize our space and make learning easier:

1. Enough space

For starters, we must have enough space to accommodate everything we need for practicing – a music stand, an instrument, a chair if we practice while sitting.

Standing and holding the violin requires a certain amount of space, and we must not forget to add enough extra space to move while playing. In doing so, think not only of the necessary movements to produce tone but of free movement during inspired music-making. Provide enough space so that even in the greatest musical ecstasies the instrument is not damaged – breaking the bow is more common than we think!

If you have some free space on the wall, decorate it with some motivating posters or a nice picture.

2. Nice and tidy

Keep your practice space tidy so that scattered sheet music or messy instrument don’t demotivate you from practicing or make you lose focus.

After you finish your practicing, first clean the instrument and carefully pack it in its case.

Be careful not to leave too many music books on the stand, as such a stand collapses easily and can cause considerable damage – torn music sheet, scratched furniture, broken instruments… Put the music in a drawer/cabinet where you will always know you can find them. If you have a shelf where you keep notes, organizers like this help a lot!

During the regular house cleaning, don’t forget to clean the dust from the stand!

At least once during the school year, and especially at the end of it, be sure to rearrange all the music you have in the locker. Store books that you will no longer use elsewhere so that new and current music is more easily available to you. Boxes or folders always come in handy for good organization.

3. Light

Proper lighting of the score is extremely important, not only to preserve good eyesight, but also for the speed and accuracy of reading notes, so ensure a sufficient amount of daylight during the day, and in the dark adequate artificial lighting, both indirect and direct. If the stand is in an insufficiently lit part, these light and flexible stand lamps can help.

bad practice space pizzicato.hr
bad practice space pizzicato.hr

4. Peace

Before you start to practice, turn off electronic devices that may disturb you.

If you practice next to a window facing the noisier part of the street, close it while practicing. In the warmer part of the year, if you don’t have air conditioning, be sure to ventilate thoroughly during practice breaks.

Pets can have so cute reactions to playing, but it is still better to leave them outside the space where we practice to maintain good concentration. Offer them this toy for fun – some popular arrangements of songs have even been played on it!

5. Stand

Several types of music stand differ in their functionality, stability, strength, and price.

Most musicians start with the folding one, there are different colors – yellow, pink, blue, black… It is important to set it up correctly, here is a short video tutorial on that. They are lightweight, do not take up much space, are easily portable, and are very affordable.

Some musicians, however, prefer slightly more robust stands that are much more stable and sturdy. Music does not fall off so easily, they are more durable because they do not fold and transfer, but their price is slightly higher than the foldable ones.

The main function of the music stand is to keep the music sheet steady at eye level or slightly lower, so choose your music stand accordingly. This basic function is satisfied by every undamaged stand, and everything else comes to your taste and needs. Slightly taller players usually have a problem with the height of the stand because no stand can be pulled above the balance point so it wouldn’t tip over, but there is a solution for that – lifting the stand on a chair.

6. Music sheet, pencil, metronome, accessories

We have already mentioned how important it is to keep the music tidy. Sometimes we have to make some marks and notes into the score that we use. For that reason we should always have a good pencil with an eraser on hand, it is best to keep it on a stand (this one is magnetic!) or near the stand. For some more noticeable notes, we can use crayons or various stickers.

An ancient saying goes that the metronome is the musician’s best friend. Today, there are countless mobile applications that we can install, so we can put our cell phone on a stand when we practice. But nothing can replace a good, old, real metronome. Always keep it near the stand, and if it is smaller, you can also place it on a note stand while practicing.

Many musicians use some teaching aids when practicing – bow holders, pins, hourglass… After use, store them in a practical basket somewhere in your practice space.

One of the extremely important things for effective practicing is both practice planning and progress monitoring. In The Practice Diary, you can easily have it all in one place, improve your practice today!!

6 Ideas To Spark Your Practice Space | 6 ideja da nam prostor za vježbanje zablista
Tagged on:                                                                                 

4 thoughts on “6 Ideas To Spark Your Practice Space | 6 ideja da nam prostor za vježbanje zablista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *