7 reasons why you don’t shift smoothly | 7 razloga zašto ti zapinju promjene pozicija

Click here for English violin shifting

Svi violinisti i violisti su se u jednom trenutku (a ponekad i češće) zapitali što trebaju učiniti da im promjene pozicija prestanu zapinjati. Stvar je puno jednostavnija nego što se na prvi pogled čini. a odgovori se nalaze u nekome od ovih, ili svim razlozima:

1. Postava instrumenta

Najvažnija stvar za bilo koji segment tehnike sviranja violine je, svakako, pravilna postava. Stabilno stajanje, fleksibilna koljena, uspravna leđa, opušteni vrat i ramena, te pravilno postavljene lijeva i desna ruka. Ukoliko neki od ovih elemenata ne funkcionira, tehničke mogućnosti i muzička ekspresivnost svirača će u velikoj mjeri biti zakinuti.

U brzoj vježbi provjere 10 točaka postave jednostavno se uočavaju i rješavaju nedostatci u postavi.

2. Šaka i podlaktica

Šaka i podlaktica trebaju biti opuštene i tvoriti jednu cjelinu. U nižim pozicijama palac, prsti, zapešće i lakat mijenjaju položaj istovremeno, zadržavajući isti oblik šake, dok od 4. pozicije na više palac ide ispod, odnosno ostaje na tijelu violine i hvataljci, a šaka se penje na tijelo violine.

Zapešće treba biti vrlo fleksibilno, a pri prvim koracima mijenjanja pozicija može se čak malo i pretjerati kako bi se naučio mekani pokret pripremanja promjene uzlazno i silazno.

Video

3. Prst

Tijekom promjene pozicije prst mora biti u kontaktu sa žicom, ali na način da pri napuštanju polaznoga tona popuštamo pritisak, poziciju mijenjamo lagano klizeći po žici, a po dolasku na odredišni ton, prst postavljamo stabilno na pravo mjesto. To bi se ukratko moglo opisati trima riječima: pusti – promijeni – primi.

Video

4. Lakat

Lakat tijekom promjene pozicije mora biti opušten i mobilan. Kada sviramo iznad 4. pozicije, prilikom promjene pozicije prema gore, lakat pomičemo prema desno, a prilikom promjene pozicije prema dolje, pomičemo ga ulijevo ili vraćamo u osnovni položaj u nižim pozicijama. Ovo je jedna od najčešćih grešaka, pogotovo kod učenika koji tek počinju učiti promjene pozicija, stoga je jako važno ukazivati na ulogu lakta.

Video

5. Gudalo

Brzina i težina gudala tijekom promjene pozicija trebaju biti minimalni kako bi se sama promjena čula što manje. Drugim riječima, potrebno je gotovo zaustaviti gudalo na mjestu promjene pozicije (ukoliko ne želimo da se čuje), ali na način da to učinimo vrlo hitro kako ne bi nastala rupa u zvuku.

6. Proprioceptivni osjet

Kada uzimamo čašu sa stola ili posežemo za kaputom na vješalici, naše tijelo vrši čitav niz opsežnih proračuna udaljenosti predmeta, brzine kojom ćemo pomaknuti ruku, snage koja nam treba za tu težinu predmeta itd. Taj složeni proces imenovan je kao proprioceptivni osjet kojem je posvećen dobar dio treninga profesionalnih sportaša. Bez ovog osjeta ne bismo mogli niti mijenjati pozicije kako treba. U „treningu“ svirača gudačkih instrumenata postoje već dobro poznate tehničke vježbe za promjene pozicija kojima se ovaj osjet razvija, stoga ih redovno vježbajte!

7. Vizualizacija

Veliku ulogu u uspješnom mijenjanju pozicija ima i vizualiziranje točke na koju trebamo stići. Ukoliko smo mentalno zapamtili mjesto na hvataljci te položaj u koji ruka treba doći, značajno povećavamo šanse za uspješnu promjenu pozicije.

Preuzmite e-knjigu Promjene pozicija na violini!

Čitajte i:

Thibaudova vježba

Najbolja vježba za opušteno držanje gudala

Nauči spiccato u 5 minuta

Priručnik Violin Positions

Pratite Pizzicato na Instagramu!

All violinists and violists at one point (and sometimes more than one) wondered what they needed to do to make their shifting smooth. The thing is much simpler than it seems at first glance and the answers lie in any of these or all of the reasons:

1. Correct posture

The most important thing for any segment of the violin playing technique is, of course, the correct posture. Stable standing, flexible knees, upright back, relaxed neck and shoulders, and properly placed left and right arms. If any of these elements does not work, the players’ technical capabilities and musical expressiveness will be severly interrupted.

In a quick check-up exercise, 10 setup points are easily spotted and setup flaws are resolved.

2. Hand and forearm

The hand and forearm should be relaxed and act as a whole. In the lower positions, the thumb, fingers, wrist, and elbow shift at the same time, keeping the same handshape. However, in the 4th position and up the thumb goes below the violin neck or remains on the violin body/fingerboard, while the hand climbs on the violin body.

The wrist needs to be very flexible, and at the beginning of the shifting learning process, you can even exaggerate a bit so you could learn the soft preparing movement for shifting down and up.

Video violin shifting

3. Finger

During the shift, the finger must always be in contact with the string, but with the released pressure and gentle slide on the string between the pitches you’re shifting from and to. This could be briefly described in three words: let – slide – hold.

Video violin shifting

4. Elbow

The elbow must be relaxed and mobile during the shift. When we play from 4th position and up, while shifting up, we move the elbow to the right, and while shifting down, we move it to the left or return it to the basic position in the lower positions. This is one of the most common mistakes, especially in beginning students, so it is very important to point out the role of the elbow.

Video violin shifting

5. Bow

Decrease the speed and weight of the bow during the shift so that the sliding is heard as little as possible. In other words, it is necessary to almost stop the bow during the shift, but in a very quick manner that we don’t create a skip in the sound.

6. Proprioceptive sense

When we take a glass from the table or reach for a coat on a hanger, our body makes a whole series of extensive calculations of the distance of the object, the speed at which we move our hand, the strength we need for that weight of the object, etc. This complex process is named proprioceptive sense and it takes a great part of the professional athletes’ daily training. Without this sense, we would not even be able to shift properly. In the string players’ “training”, there are already well-known technical exercises for shifting that develop this sense so use them regularly!

7. Visualization for violin shifting

Visualizing the point we need to reach also plays a big role in successful shifting. If we mentally remember the place on the fingerboard and the position in which the arm should come, we significantly increase the chances of a successful shift.

Download e-Book Violin shifting!

Read also:

Thibaud’s exercise

The best exercise for relaxed bow holding

Learn spiccato in 5 minutes

Violin Positions Handbook

Follow Pizzicato on Instagram!

7 reasons why you don’t shift smoothly | 7 razloga zašto ti zapinju promjene pozicija
Tagged on:                         

2 thoughts on “7 reasons why you don’t shift smoothly | 7 razloga zašto ti zapinju promjene pozicija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *