first violin pizzicato.hr

Click here for English violin beginner

Vaše dijete želi svirati violinu. Niste sigurni trebate li odmah krenuti s podukom, ipak je to ozbiljna aktivnost koja iziskuje dugoročno zahtijevno organiziranje vremena čitave obitelji (ponekad i više od obitelji), određene financijske izdatke, a dijete se možda ubrzo predomisli…

Mnogi roditelji se susreću s ovim pitanjima i ponekad se odluče za jedno rješenje – kupit ćemo violinu pa ćemo vidjeti. Ukoliko ste jedan od tih roditelja, svakako bi bilo dobro da se posavjetujete s nekim profesorom violine o Vašem konkretnom slučaju, no evo i nekoliko savjeta koji bi Vam mogli olakšati izbor, a također i pomoći Vašem djetetu da čak i taj svoj početak kroz igru učini na ispravnom instrumentu koji će mu možda kasnije i poslužiti ako se odlučite započeti poduku.

Svi ovi savjeti potpuno su primjenjivi i za odrasle početnike na violini koji trebaju odabrati instrument za sebe.

DIJELOVI VIOLINE

Prije svega, upoznajte dijelove instrumenta kako biste lakše pratili upute.

dijelovi violine pizzicato.hr
dijelovi violine pizzicato.hr

VELIČINA INSTRUMENTA

Sve o iznimnoj važnosti pravilnog odabira veličine instrumenta pročitajte u detaljno napisanome članku s tablicom veličina OVDJE.

KOMPLETI ZA POČETNIKE

Danas na tržištu postoji veliki izbor instrumenata u različitom cjenovnom rasponu, što najčešće u velikoj mjeri govori i o kvaliteti instrumenta. Iako je svirati i izvoditi tehničke i muzičke finese lakše na kvalitetnom majstorskom instrumentu nego na tvorničkom, moramo znati da za kvalitetan početak sviranja i nije neophodno toliko veliko financijsko ulaganje. Osim toga, upotpuniti kompletnu opremu koja je potrebna (gudalo, kutija, žice, kolofonij, vijci, podbradak, mostić…), nekome tko se ne razumije u to može biti vrlo iscrpljujuće, a rezultat često promašen. Stoga je najbolje rješenje odabrati već gotovi komplet za početnike.

No, i tu trebamo obratiti pažnju na neke elemente.

ŽICE I KONJIĆ

Vrlo često violine u kompletima za početnike dolaze sa žicama lošije kvalitete koje su opuštene, a ponekad je i konjić srušen. To se čini kako bi se smanjila mogućnost oštećenja violine pri transportu. Ukoliko prodavač kod kojega kupujete instrument nije osposobljen namjestiti Vam konjić i žice, svakako ćete morati pronaći nekoga tko će to učiniti. Riječ je o postavljanju konjića na pravu poziciju i pod ispravnim kutem, te ugađanju žica na pravu frekvenciju.

Ako se odlučite započeti poduku, moguće da će Vam profesor, ukoliko je violina zadovoljavajuće kvalitete, preporučiti promjenu žica. Zamjena žica boljima često čini veliku razliku u tonu instrumenta.

KOLOFONIJ I GUDALO

Kolofonij je rafinirana smola drveta kojom se strune mažu kako bi se povećalo trenje sa žicama i dobio bolji ton. Kolofonij koji dobijete u početničkom kompletu je obično dovoljan za početak. Pazite samo da ne ispadne jer se u trenu razbije u male, neupotrebljive komade. violin beginner

Strune na novim gudalima su opuštene i uvijek čiste, nenamazane kolofonijem. Ako će Vam konjić i žice namještati majstor graditelj violina, zamolite ga da Vam namaže strune prahom kolofonija. Tako ćete si uštedjeti desetak minuta žustroga mazanja kolofonijem kojeg ste dobili u kompletu kako biste strune osposobili za sviranje.

Tako dobro namazane strune će već od prvoga povlačenja gudala prašiti violinu, pa ju ne zaboravite obrisati poslije kako se naslage kolofonija ne bi zalijepile za violinu.

Gudala i strune u početničkim kompletima obično nisu jako dobre kvalitete pa nakon nekog vremena često bude isplativije kupiti novo gudalo nego struniti postojeće. Ako preživi razna mačevanja, tenise, čarobiranja i dirigiranja, štap se prilično brzo zna iskriviti, a strune počnu polako otpadati. Stoga kod kupovine novoga gudala treba paziti da ima lagan, ali čvrst štap, vijak kojim se lako i zatežu i otpuštaju strune, te pravilan snop ravnomjerno zategnutih struna.

Prije sviranja (i prvog mazanja) ne zaboravite zategnuti strune zavrtanjem vijka na gudalu, kao i otpustiti strune nakon sviranja na isti način. Time sprječavamo iskrivljavanje štapa i oštećenje žabice. Uvijek vodite računa da ne zategnete strune previše kako se gudalo ne bi oštetilo – štap uvijek treba biti lagano zakrivljen prema strunama, nikada ravan! violin beginner

Čitajte i:

Pozadina za mobitel

6 ideja da nam prostor za vježbanje zablista

Kako složiti sklopivi stalak za note

KLJUČEVI I VIJCI

Ključevi (čivije) su jedan od najosjetljivijih dijelova violine s kojima i neki profesionalni violinisti znaju imati problema. Stoga bi bilo dobro da Vam prvo ugađanje (štimanje) violine napravi netko s iskustvom. U većini slučajeva kasnija štimanja ćete moći raditi i sami na malim vijcima (fajnštimerima), uz pomoć neke aplikacije za štimanje, osim ako se žice potpuno opuste (uslijed velike promjene temperature, npr).

PODBRADAK I MOSTIĆ

Podbradci koji dolaze u početničkim kompletima obično su anatomski neutralni i mnogim početnicima odgovaraju. Međutim, pravilno i udobno držanje instrumenta od najveće je važnosti, stoga će možda postojati potreba za zamjenom podbratka. On ne smije žuljati dok violina stoji u pravilnom položaju, paralelno s podom; glava ne smije biti iskrivljena ni u kojem smjeru, nego lagano naslonjena na podbradak. Vrlo je važna higijena, održavanje podbratka čistim kako se osjetljiva koža toga područja ne bi inficirala ili iritirala. violin beginner

Ukoliko do iritacije ipak dođe, možda Vam može pomoći ovaj potpuno prirodni balzam za kožu.

Mostić najčešće ne dolazi u početničkom kompletu. Postoji vrlo veliki izbor mostića, a pri odabiru je važno paziti na veličinu, te stabilne gumirane nožice s fleksibilnim zglobovima. Jačina zakrivljenosti samoga mostića ovisi o samome sviraču, treba odabrati najudobniji. Cijena i ovdje obično znači i razinu kvalitete, što će reći  da od jeftinijega očekujete da će se prije strgati.

KUTIJA

Ono najvažnije što očekujemo od kutije za violinu je da je dovoljno čvrsta da zaštiti instrument od svakodnevnih lakših kvrckanja tijekom transporta, da je vodonepropusna i što lakša. Kutije u početničkim kompletima obično upravo to i jesu. Neke su pravokutnog oblika pa u njih mogu stati i note, a gotovo sve imaju i remene za nošenje na leđima. Mnoge imaju čičak traku na mjestu vrata violine što je jako korisno za malu djecu jer vrlo često odlože violinu u kutiju i krenu a da nisu ispravno zatvorili kutiju.

VAŽNO

Najbolji savjet za Vaše jedinstvene potrebe dati će Vam profesor violine.

Na internetu postoji velik broj recenzija za razne početničke komplete, kao i drugu opremu i instrumente. Pogledajte ih i usporedite, te odaberite vodeći se ovim i savjetima Vašeg profesora.

first violin pizzicato.hr
first violin pizzicato.hr

Your child wants to play the violin. You are not sure if you should start with violin lessons, it is a serious activity, after all, that requires long-term time organization for the whole family (sometimes even more than just a family), certain financial expenses, and what if the child soon changes his/her mind…

Many parents are confronted with these issues and sometimes choose one solution – we will buy a violin and then we’ll see. If you are one of these parents, it would be a good idea to consult a violin professor about your particular needs, but here are some tips to help you make the choice. It will also help your child to make this start through the game on a suitable instrument that may later serve him if he/she chooses to start learning the violin.

All of these tips are fully applicable to adult beginners on the violin who need to choose the instrument for themselves. violin beginner

VIOLIN PARTS

First, get to know the parts of the instrument to help you follow the instructions.

violin parts pizzicato.hr
violin parts pizzicato.hr

VIOLIN SIZES

All about the great importance of properly selecting the violin size read in the detailed article with the violin size chart HERE.

BEGINNER OUTFITS

Today, there is a large selection of instruments at a different price and quality range. Although playing and performing technical and musical nuances is easier on a good quality handcrafted instrument than on the factory-made one, we need to know that big financial investment is not necessary for a good beginning. Additionally, putting together all the equipment you need (violin, bow, strings, rosin, fine-tuners, chin rest, shoulder rest, case…), for someone who does not understand it very well, can be very exhausting and the result is often missed. Therefore, it is best to choose an already set beginner outfit.

However, there are some things that we should pay attention to.

STRINGS AND BRIDGE

Very often the violins in the beginner kits come with low-quality strings that are loosened, and sometimes the bridge is out of place in order to keep the violin safe during the transport. If your retailer is not able to set up your bridge and strings, you will have to find someone who will do it – put the bridge in the right place and at the right angle, and tune the strings at the right frequency. violin beginner

If you choose to start with lessons, don’t be surprised if your violin teacher recommends changing the strings. Better strings often make a big difference in the tone of the instrument.

Read also:

Mobile phone background

6 ideas to spark your practice space

ROSIN AND BOW

The rosin is a refined wood resin that we apply on the bow hair to increase friction with strings and make a better tone. The rosin that you get in the beginner outfit is usually enough for the start. Just be careful not to drop it because it easily breaks down into small, useless pieces.

Bow hair on new bows is loosened and always clean, unrosined. If you take your violin to the luthier to set your bridge and strings up, ask him to put some rosin dust on the bow hair. It will stick to the bow hair immediately and save you from ten minutes rubbing on the rosin.

Do not forget to clean the rosin dust from the violin with the soft cloth after playing, we don’t want it to stick to the violin!

Bows in beginner outfits are usually not very good quality and after a while, it is more cost-effective to buy a new bow than to rehair the existing one. Bows are many times used for play as swords, tennis racquets, wizard sticks, and conductor’s bat, and even if they survive all that, the stick can be distorted fairly quickly, and the bow hair eventually starts to fall off. so, when buying a bow, it is important to keep in mind that it should have light, but sturdy stick, a screw that easily tightens and looses the bow hair, and a tidy bundle of evenly tight hair. violin beginner

Before playing (and first rosining), do not forget to tighten the bow hair by twisting the screw on the frog as well as loosening it after playing, the same way. This prevents the stick from being distorted and the frog damaged. Always make sure that you do not tighten too much as it would damage the bow – the stick should always be slightly curved towards the bow hair, never straight!

TUNING PEGS AND FINE TUNERS

Tuning pegs are one of the most sensitive parts of the violin with which even some professional violinists sometimes have problems. Therefore, it would be good if someone with experience could make the first tuning of your violin. In most cases, you will be able later to tune the violin with fine tuners with the help of some tuning application, unless the strings are completely loosened (due to a large temperature change, for example).

CHIN REST AND SHOULDER REST

Chin rests that come in beginner outfits are usually anatomically neutral and fit many beginners. However, holding the instrument properly and comfortably is of utmost importance, so there may be a need to replace the chinrest. It must be comfortable when the violin is in the right position, parallel to the floor; the head should not be distorted in any direction, but slightly resting on the chin rest. Hygiene is very important, keep the chin rest clean so that the sensitive skin of the area does not get infected or irritated.

However, if that happens, maybe this all natural balm could help.

The shoulder rest usually does not come in the beginner outfit. There is a very large selection of shoulder rests, and when choosing the right one, it is important to look for the one in the correct size and with the stable rubber feet and flexible joints. The curvature of the shoulder rest depends on the violinist’s preferences, choose the most comfortable. Here also the price usually means the quality level – the cheaper one will damage sooner. violin beginner

CASE

The most important thing we expect from a violin case is that it is strong enough to protect the instrument from everyday lighter tweaks during transport, that it’s water resistant and as light as possible. Cases in beginner outfits usually have all those qualities. Some of them are rectangular shaped, so you can carry your music sheet and books in it and almost all of them have straps to wear on your back.

IMPORTANT

Your violin teacher can give you the best advice for your unique needs.

There are a lot of reviews on the internet for beginner violins, as well as other equipment and instruments. Read them, compare them, and then make a choice by taking this advice and advice of your teacher.


The Pizzicato Method – Beginners’ Book Series

The Pizzicato Method
The Pizzicato Method

The Practice Diary

The Practice Diary pzzicato.hr
The Practice Diary
How to choose the first instrument for violin beginner | Kako odabrati prvi instrument za početnika na violini
Tagged on:                                         

2 thoughts on “How to choose the first instrument for violin beginner | Kako odabrati prvi instrument za početnika na violini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *