Igre za učenje nota na violini | Violin Notes Game

Click here for English učenje nota

Osim Suzuki metode, sve druge violinske metode od učenika zahtijevaju poznavanje nota. Kod nekih je to odmah od samoga početka, kod nekih postupno, dok neke (poput Colourstrings, npr.) polaze od djeci poznatih simbola, boja i sl. koji se s vremenom „pretvaraju“ u note.

Poznavanje nota djeci omogućuje brži i samostalniji napredak u učenju instrumenta, kao i bolje poznavanje glazbe. Kod sviranja instrumenta, svaka nota je ne određeni način i prema određenim pravilima povezana s prstom ili rukom koja ju svira.

Početnici na violini

Početnici na violini trebaju naučiti kojim od četiri prsta i na kojoj od četiri žice sviraju tonove u rasponu od g mali do h2 u prvoj poziciji. To je polazišna točka iz koje se dalje mogu razvijati sve kombinacije prstometa koji omogućuju tehnički pojednostavljenu i muzički oplemenjenu izvedbu neke skladbe.

Čitajte i:

Kako složiti sklopivi stalak za note

Old McDonald za 2 violine

10 koraka do zdravijeg sviranja

Osim samih grafičkih simbola nota u crtovlju, početnicima na violini važno je moći povezati notu s prstom koji ju svira, te ju imenovati glazbenom abecedom. Obzirom da je preporučena početna postava prstiju lijeve ruke ona „durska“, tj. s polustepenom između drugog i trećeg prsta, učenik će se već na početku morati susresti s povisilicom. Za sami početak dovoljno je učenika samo upoznati s pojmom „povisilica“, ne opterećujući ga pretjerano dubljim pojašnjenjima. Kasnije, kada usvoji mnoštvo novih pojmova vezanih uz violinu i osnove teorije, te se počne susretati s drugim obrascima prstiju lijeve ruke (snižen drugi prst, snižen četvrti prst itd.), lakše će moći usvojiti i značenje pojmova predznaka.

Evo kako izgledaju prvi tonovi s kojima se početnik na violini susreće:

Online igra za učenje nota

Kako bi našim malim početnicima (a ponekad i ne samo početnicima, ponekad i ne samo malima) olakšali učenje nota na svakoj pojedinoj žici (njihovo imenovanje glazbenom abecedom i povezivanje s prstometom), dijelim s vama 4 zabavne interaktivne igre, a vi ih podijelite sa svojim učenicima!

Igre se nalaze dolje, ispod teksta na engleskom jeziku.


Apart from the Suzuki method, all other violin methods require students to know music notes. For some of them, it is right from the beginning, for some gradually, while some (like Colourstrings, for example) start from the symbols, colors, etc. familiar to children, which over time “turn into“ notes.

Read also:

Old Mc Donald for 2 violins

10 Steps to Heathier Playing

Children become more independent and progress much faster if they know how to read music. When playing an instrument, each note is in a certain way, and according to certain rules associated with the finger or hand that plays it.

Violin beginners

Violin beginners need to learn which note is played with which of the four fingers and on which of the four strings in the first position. This is the starting point from which all fingerings can be further developed. That enables a technically simplified and musically refined performance of a composition.

In addition to the graphic symbols of the notes, beginners on the violin need to be able to connect the note with the finger that plays it and to name it the musical alphabet. Since the recommended initial left hand finger pattern is the “major”, ie second and third fingers together, the student will learn the sharp symbol.

Here’s what the first tones a beginner encounters on the violin look like:

Online game

To make it easier for our little beginners (and sometimes not just beginners, sometimes not just little ones) to learn the notes on each string (naming them in the musical alphabet and connecting them with a finger), I share with you 4 fun interactive games, and you share them with to your students!

Wordwall

Igre za učenje nota na violini | Violin Notes Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *