practice pizzicato.hr

better practice

Click here for English

Svi smo se znali naći u situaciji da vježbamo i vježbamo, a ne vidimo napredak. Iz dana u dan, stojimo u mjestu. „Ona jedna“ pasaža nikako da krene, na „onome“ mjestu uvijek nam pobjegne gudalo ili zaboravimo zavibrirati „onaj“ ton… Evo 4 laka načina uz koje ćete sigurno primijetiti veliki napredak u svome vježbanju.

1. Mjesto za vježbanje

Osigurajte si mjesto za vježbanje na kojem ćete imati dovoljno prostora za kretanje, dovoljno svjetla i mir. Više zanimljivih ideja kako poboljšati prostor za vježbanje potražite ovdje. Pripremite instrument u potpunosti za vježbanje prije nego počnete (namažite gudalo; ukoliko ste dan prije zaboravili obrisati violinu, učinite to sad; naštimajte se; ako koristite neku zaštitu za podbradak, stavite ju) kako ne biste zbog toga morali prekidati vježbanje i time narušavati koncentraciju. Također pripremite unaprijed sve od pribora koji će vam biti potreban za vježbanje (note, štimer, metronom, sordina, olovka, didaktički dodatci koje koristite), a također i podmirite tjelesne potrebe prije nego počnete (popijte vode, pojedite nešto ako ste gladni, otiđite na toalet).

2. Planiranje vremena i sadržaja rada

Jako je važno napraviti dobar plan vježbanja. Krenite uvijek od godišnjeg plana. U tome vam treba pomoć profesora jer on zna koji program/gradivo ćete svirati i na kojim nastupima/ispitima. Zatim prema tom programu i nastupima odredite kada, koliko i što trebate vježbati u određenom mjesecu. Raspodijelite to malo preciznije na tjedan koji je pred vama, a zatim za svaki dan u tom tjednu odredite vrijeme za vježbanje i što ćete točno raditi. Za male glazbenike u tome će od velike pomoći biti Dnevnik vježbanja, a za one malo veće tablica za vježbanje koja vam stiže u sandučić čim nam pošaljete svoju email adresu.

Čitajte i:
7 razloga zašto ti zapinju promjene pozicija
Kako koristiti dampit

3. Načini vježbanja

Najgore što si možete napraviti je da prosviravate kompoziciju od početka do kraja. Na taj način nikada nećete stići do kraja kako treba, početak će vam dosaditi, a kraj vas frustrirati. Zbog toga je važno kompoziciju podijeliti na cjeline za izvježbavanje. To mogu biti fraze od 4 ili 8 taktova, cijela pasaža ili samo njen dio, neka cjelina koja se u toj kompoziciji i na tom mjestu čini logičnom. Teža mjesta trebaju biti kraća, dok lakši dijelovi mogu biti nešto opsežniji. Na početku vježbanja kompozicije dobro je vježbati cjeline uz metronom, od sporijega tempa prema bržem, a pasaže izvježbavati na načine – ovdje je detaljno objašnjeno kako.

4. Praćenje napretka

Dobro je raditi kratke bilješke o onome što smo postigli vježbanjem. To može biti samo običan žigić u tablici za vježbanje, obojena kuglica sladoleda i tjedni zvjezdomjer u Dnevniku vježbanja ili neke kratke opaske ili crteži pored bilješki u tablici vježbanja. Time si dajemo priliku za evaluacijom upravo završenoga rada što nam uvijek pruža određenu satisfakciju, ali i priliku da bolje shvatimo na čemu još trebamo raditi. Skupljanje programa i fotografija s nastupa tijekom godine na jedno mjesto i povremeno pregledavanje daje nam osjećaj zadovoljstva postignutim ili učenje lekcije ako nečim nismo baš bili zadovoljni. Sve to, i još ponešto, možete naći u Dnevniku vježbanja ili možete napraviti vlastiti u kojem ćete držati sve te bilješke i uspomene. Na kraju će vam ostati lijepo sjećanje!

We all used to find ourselves in a situation where we practiced and practiced, and we didn’t see progress. Day by day, we stand still. “That one” passage doesn’t move, the bow always slips in “that” place or we forget to vibrate “that” tone… Here are 4 easy ways in which you will surely notice great progress in your practice.

1. Practice space

Make sure you find a place for practicing where you will have enough space to move, enough light, and peace. More interesting ideas on how to improve your practice place can be found here. Prepare the instrument completely for playing before you start (rosin the bow; if you forgot to wipe the violin the day before, do it now; tune the instrument; if you use some chinrest protection, put it on) so that you don’t have to stop practicing and lose your focus. Also prepare in advance all of the utensils you will need for exercise (sheet music, tuner, metronome, mute, pencil, didactic accessories you use), and also take care of your physical needs before you start (drink water, eat something if you are hungry, go to the toilet).

2. Planning the time and content of the work

It is very important to make a good practice plan. Always start from the annual plan. You will need your teacher’s help with that because he knows which program/material you will play and at which performances/exams. Then, according to that program and performances, determine when, how much, and what you need to practice in a particular month. Distribute this a little more precisely to the week ahead of you, and then determine for each day of that week’s practice time and what exactly you will be doing. For little musicians, The Practice Diary will be of great help, and for those a little bigger, the practice chart that arrives in your inbox as soon as you send us your email address.

Read also:

7 reasons why you don’t shift smoothly

How to use Dampit

3. Ways of practicing

The worst thing you can do is play the composition from beginning to end. That way you will never get to the end properly, the beginning will bore you and the end will frustrate you. Therefore, it is important to divide the composition into parts. These can be 4 or 8 bar phrases, the whole passage, or only a part of it, a section that seems logical in that composition and in that place. More difficult places should be shorter, while easier parts may be somewhat more extensive. When you start to practice a new composition, it is good to practice these segments with the metronome, from a slower tempo to a faster one, and to practice the passages in different ways – here is a detailed explanation of how.

4. Progress monitoring

It’s good to make short notes about what we’ve accomplished with practicing. It can be a stamp in a practice chart, a colored scoop of ice cream and a weekly starmeter in The Practice Diary, or some doodles or drawings next to the notes in the practice chart. This allows us to evaluate the work just completed, which always gives us some satisfaction, but also the opportunity to better understand what we still need to work on. Collecting programs and photos from performances during the year in one place and occasionally reviewing them gives us a sense of satisfaction with what we have achieved or learning a lesson if we were not very happy with something. All of this, and more, can be found in The Practice Diary or you can make your own in which you will keep all those notes and memories. In the end, you will have a nice memory!

Image by aks9215 from Pixabay

How to practice even better with this 4 easy ways | Kako vježbati još bolje uz ova 4 laka načina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *