Parent handout pizzicato.hr

Click here for English music lessons

Upisali ste dijete u glazbenu školu (ili na tečaj). Čestitke!! Učinili ste jednu od najboljih stvari za svoje dijete!

Osim što ste ispunili (još jednu) želju svoga djeteta, osim što će ono upoznati predivan svijet klasične glazbe, glazbene literature i teorije glazbe, steći će nove prijatelje – a i Vi! No ono što je još bitnije je psihofizički razvoj koji je puno kvalitetniji kod djece koja uče svirati neki glazbeni instrument. Evo što se sve razvija:

 • sluh
  • ritam
  • percepcija
  • koncentracija
  • memorija
  • motorika i koordinacija pokreta
  • samopouzdanje
  • radne navike
  • disciplina
  • ustrajnost
  • strpljivost
  • odgovornost
  • prepoznavanje obrazaca
  • prepoznavanje i izražavanje emocija
  • kreativno razmišljanje

Svi ovi elementi imaju veliki utjecaj na sve aspekte života. Djeca postižu bolje akademske uspjehe, društvene vještine im se poboljšavaju, kao i emocionalni razvoj.

Savjeti za roditelje

Kako bi ovo „putovanje“ bilo što lakše i kvalitetnije, evo nekoliko korisnih savjeta za roditelje:

1.Vaša djeca trebaju pomoć s vježbanjem kod kuće, najmanje do svoje 11. godine

2. Pronađite ostvarivo i predvidivo vrijeme za vježbanje koje se može odvijati svakodnevno, bez obzira na ostale obiteljske obveze. Kratko, fokusirano i redovno vježbanje treba djetetu postati rutina.

3. Kampanjsko vježbanje nije opcija!

4. Informirajte se o osnovnim vještinama sviranja instrumenta koje je Vaše dijete odabralo kako biste mogli pomoći svome djetetu kod kuće.

5. Redovno komunicirajte s profesorom. Uspjeh je moguć jedino kada postoji uspješna suradnja između učenika, profesora i roditelja.

6. Sjednite sa svojim djetetom odmah nakon sata. Neka Vam pokaže profesorove bilješke, novu zadaću i što je sve obrađeno na satu.

7.  Pružite svoju nepodijeljenu pažnju. Budite prisutni, koncentrirani i poticajni.

8. Pokušajte zajedno riješiti problem kada dijete „zapne“. Koristite smjernice iz knjige, profesorovih bilješki i prethodno svladanoga gradiva kako biste pomogli u procesu rješavanja problema.

9. Dopustite slobodno istraživanje na instrumentu. To može zvučati kao „buka“, ali u tom trenutku se Vaše dijete značajno zbližava sa svojim instrumentom i dobiva samopouzdanje. Naravno, instrument mora ostati neoštećen.

10. Omogućite česta i kratka „svraćanja“ do instrumenta, izvan redovnog vremena za vježbanje.

11. Ukoliko primijetite da dijete ima poteškoće s instrumentom (neobični zvukovi, neudobno držanje…), svakako to recite profesoru na sljedećem satu.

12.  S radošću dolazite na sve nastupe svoga djeteta, pozivajte rodbinu i prijatelje. Time pokazujete svome djetetu da cijenite njegov/njezin trud.

music lessons

Letak za roditelje

Ako ste roditelj koji ovo čita, možete si ove savjete isprintati OVDJE kako biste ih imali pri ruci kao podsjetnik. Ako ste profesor, također možete isprintati i podijeliti roditeljima svojih učenika.

Print PDF Letak za roditelje

tak za roditelje pizzicato.hr
Letak za roditelje pizzicato.hr

Za lakšu organizaciju školske godine, može Vam pomoći mjesečni kalendar, a za uspješnije vježbanje Dnevnik vježbanja.

Roditelje i profesore malih violinista bi mogao zanimati članak Kako odabrati prvi instrument.

Parent handout pizzicato.hr
Parent handout pizzicato.hr

Your child started music lessons. Congratulations!! You’ve done one of the best things for your child!

Not only you have fulfilled (another) wish of your child, you gave her/him a chance to learn about the wonderful world of classical music, music literature and music theory and to make new friends (and so will you)! But even more importantly, learning to play a musical instrument brings much better psychological and physical development in children. Here’s what’s developing:

 • musical hearing
 • rhythm
 • perception
 • focus
 • memory
 • motor skills
 • movement coordination
 • confidence
 • work habits
 • discipline
 • perseverance
 • patience
 • responsibility
 • pattern recognition
 • recognizing and expressing emotions
 • creative thinking
music lessons pizzicato.hr

music lessons

Advice for Parents

All these elements have a great impact on all aspects of life. Children get better academic achievements, social skills are improved, as well as emotional development.

To help you make this „journey“ easier and better, here are some helpful tips for parents:

 1. Your child needs help with practicing at home, at least by the age of 11
 2. Find a workable and predictable time for practice that can take place daily, regardless of other family responsibilities. Short, focused and regular practice should become your child’s daily routine.
 3. Cramming is not an option!
 4. Learn about the basic instrument playing skills to help your child at home.
 5. Communicate with your teacher regularly. Success is only possible when there is a good collaboration between students, teachers and parents.
 6. Sit down with your child immediately after the lesson. Let her/him show you teacher’s notes, what has been done on the lesson and a new assignment.
 7. Give your undivided attention. Be present, concentrated and stimulating.
 8. Try to solve the problem together when your child gets “stuck”. Use guidelines from the book, teacher’s notes, and previously completed material to help with the problem-solving process.
 9. Allow free exploration on the instrument. This may sound like “noise”, but at that point, your child becomes significantly closer to their instrument and gains confidence. Of course, the instrument must remain undamaged.
 10. Provide frequent and brief ‘stopping’ to the instrument, outside regular practicing time.
 11. If you notice that your child has difficulty with the instrument (unusual sounds, uncomfortable posture…), be sure to tell the teacher in the next lesson.
 12. Happily attend all your child’s performances, invite relatives and friends. This shows your child that you appreciate his / her effort.

Parent Handout

If you are a parent reading this, you can print these tips HERE to have them close as a reminder. If you are a teacher, you can also print and give to your students’ parents.

Print PDF Parent Handout

Parent handout pizzicato.hr
Parent Handout pizzicato.hr

For an easier organization of the school year, a monthly calendar can help you, and for a more successful practicing, The Practice Diary.

Little violinists’ parents and teachers might be interested in the article How to choose the first instrument.

KRENULI SMO U GLAZBENU ŠKOLU! Što sad…? | WE STARTED MUSIC LESSONS! What now…?
Tagged on:                                                         

One thought on “KRENULI SMO U GLAZBENU ŠKOLU! Što sad…? | WE STARTED MUSIC LESSONS! What now…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *